افزایش مسافران نوروز کیش

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آزادگاه کیش، فرودگاه بین المللی کیش در ده ماه ابتدا سنه 95 میزبان شمار 9 هزار و 136 پرواز ورودی و تعداد 9 هزار و 140 پرواز خروجی بوده است که این آمارگرفتن در سنجش با سال گذشته 6 درصد افزایش را اثر می دهد.

در همین مدت تعداد 1 میلیون و 161 هزار و 127هزار تن قیمت تور کیش در پرواز داخلی به جزیره ورود و تعداد 1 میلیون و 147 هزار و 795 مسافر از جزیره خارج شدند که این تعداد در سنجش با سال گذشته 15 درصد رشد داشته است.

همچنین، در همین مدت رویهمرفته شمار 1 هزار و 129 پرواز بیگانه به جزیره آیین نشانیدن و برخاست و شمار 41 هزار و 495 رهنورد بیگانه در مذهب آمدوشد داشته ند.

لازم به بیان است، فرودگاه بین المللی جزیره کیش پس از فرودگاههای مهرآباد، مشهد و پیشوا خمینی (ره) پر شدامد ترین فرودگاه مملکت است.